Start för innehåll

Sekretess

På biblioteket har vi hög sekretess och detta regleras i en lag.

Pojke som läser
Sekretess på biblioteket

I sekretesslagen finns en paragraf som reglerar vilken sekretess som skall gälla för uppgift i register om enskilds bibliotekslån. (SFS 1989:713, Prop 1988/89:67, Ku 38)

Sekretesslagen, 9 kap, 22§

"Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om enskildes lån, reservationer eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon annan närstående lider skada eller men. I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Lagen omfattar alla de olika bibliotek där offentlighetsprincipen för uppgifter om enskilds bibliotekslån tidigare gällt, dvs alla offentliga bibliotek, som folkbibliotek, skolbibliotek, sjukhusbibliotek samt vetenskapliga bibliotek och forskningsbibliotek. Sekretesskydddet gäller naturligtvis inte bara lån av böcker utan allt utlåningsmaterial i biblioteket."

Våra regler

Följande regler tillämpas inom V8-samarbetet:

Ingen annan än bibliotekspersonalen kan se vad någon har lånat eller reserverat. Vi lämnar inte ut uppgifter om vem som lånat en viss titel, eller vad en viss person har lånat. Detsamma gäller för reservationer. Påminnelse om försenad bok, räkning och meddelande om reserverad bok skickas ut i förslutet kuvert eller till den e-postadress som låntagaren uppgivit. För påminnelser för böcker lånade av barn under 18 år gäller att de adresseras till målsman.

Tystnadsplikt

All personal som kommer i kontakt med låntagarregistret skall skriva under en överkommelse om tystnadsplikt. Detta gäller även tillfälligt anställda, praktikanter m.fl. Verksamhetsansvarig ansvarar för att detta görs och förvarar underskrivna överenskommelser.

Adressregister

 

Var noga med att anmäla om du flyttar så att vi har rätt adress till dig. Vi behöver aktuella adresser för att kunna skicka ut reservationsaviseringar, påminnelser och räkningar. Lämna gärna in din e-postadress, men observera att du då får all infomation från biblioteket via e-post.