Start för innehåll

Samarbete Skola - Bibliotek

En tillsatt arbetsgrupp för skolbiblioteksfrågor utarbetade under hösten 2011 en handlingsplan för framtida samarbete. Man enades om att:

  • Bilda en kommunomfattande Skolbiblioteksgrupp där all skolbibliotekspersonal samt barn- och ungdoms-bibliotekarie ingår. Skolbiblioteksgruppen kallas till möte varje termin för gemensam målsättning och planering. Skolbiblioteksgruppen blir ett forum där skolbibliotekspersonal kan ge varandra stöd, tips och inspiration samt diskutera frågor som sedan lyfts till Biblioteksgruppen.

 

  • Bilda en kommunomfattande Biblioteksgrupp där skolledare och bibliotekschef ingår. Biblioteksgruppen fattar beslut om frågor Skolbiblioteksgruppen har lyft, gemensamma inköp av exempelvis databaslicenser och andra eventuella gemensamma kostnader. I Biblioteksgruppen fastställs gemensam målsättning och planering.

 

  • Erbjuda regelbunden fortbildning av skolbibliotekspersonal, antingen i Folkbibliotekets egen regi eller med hjälp av utomstående. Fortbildning sker främst när det gäller det gemensamma biblioteksdatasystemet och andra gemensamma resurser.  Om fortbildning sker med hjälp av utomstående kan samfinansiering bli aktuell, vilket överenskommes mellan skolledare och folkbibliotek.

 

  • Elever erbjuds via folkbiblioteket ett undervisningspaket. Exempel kan vara kompletterande undervisning i informationssökning på nätet, källkritik, sökteknik i den lokala mediekatalogen och digitala resurser. Syftet är att komplettera skolans arbete med att träna elever i informationssökning och källkritik samt göra eleverna bekanta med biblioteket och tillgängliga resurser.

 

  • Folkbibliotek och skola arbetar tillsammans med läsfrämjande verksamhet och att lyfta läsning och litteratur. Detta innebär bl a att söka statliga medel för årliga läsfrämjande projekt som skolbibliotekspersonal, språklärare och folkbibliotek tillsammans planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar och redovisar. En målsättning är också att minst en gång per läsår kunna erbjuda elever författarbesök, litteraturutställning eller liknande. Gemensamma insatser kan även innebära gemensam finansiering i olika former. Detta sker genom överenskommelse mellan rektorer och folkbibliotek.

 

  • Representant från folkbiblioteket erbjuder sig att närvara vid ett skolmöte, förslagsvis på hösten. Syftet med detta är att vid ett och samma tillfälle informera skolans personal om den service folkbiblioteket kan erbjuda. Detta ger skolpersonalen tid och möjlighet att planera in biblioteksrelaterade aktiviteter för kommande termin.

Folkbiblioteket har även upprättat en Serviceguide för skolan, där formerna för olika tjänster och samarbeten beskrivs.